Föreläsningar och kurser

 

 

"Gör det du kan,

med vad du har,

där du är."

T. Roosevelt

 

Utveckling

Inom vilka områden och

för vem?

 

 

Föreläsningskatalog

 

Att som arbetslag eller avdelning lyssna på en föreläsning kan vara en bra start till någonting nytt, under förutsättning att man fortsätter processen hemma. Att starta med en gemensam upplevelse gör att vi skapar bättre förutsättningar att som grupp se och förstå samma saker. Vi får ett gemensamt ordförråd som vi kan fortsätta att diskutera i vår vardag.

 

Teman kan vara...

 

Ledarskap på teman utifrån UL

Föredöme, Personlig omtanke samt Inspiration & Motivation. Med underrubriker feedback och teamprocesser. Föreläsningen kan innehålla en eller flera av ovan nämnda rubriker.

Exempelvis:

 

Kommunikation & Feedback

Det finns en logik bakom alla handlingar, även om vi ibland vid första anblicken har svårt att förstå denna. Men genom en ökad kunskap om oss själva och hur vi agerar som ledare eller medarbetare, kan vi möta människors olika beteenden. Föreläsningen ger deltagarna verktyg att praktiskt möta människors olika kommunikationsprofiler, samt hur man rent metodiskt lägger upp ett samtal som leder till ett uppsatt mål och utveckling, bland annat genom feedback.

 

Ytterligare teman kan vara:

Retorik och budskapsformulering, dvs. hur når du ut med ditt budskap och hur lägger du upp en presentation så att budskapet blir lätt att ta till sig för åhörarna?

Service: Hur arbetar man med olika kommunikationsstilar? Vad innebär samtalsstyrning? Hur hanterar man utmanande samtal?

Kommunikation på distans: Hur påverkas en grupp av att ha en chef på distans? Hur påverkar det ledarskapet? Vilka kommunikationsstrukturer behövs för att lyckas?

Här finner du en beskrivning om "Feedback ett sätt att utvecklas"

Grupprocesser

För att som grupp kunna bli framgångsrika på det vi gör, behöver vi ha gemensamma mål som alla kan förstå och ställa upp på. Alltmer arbete baseras på just projekt- och teamkoncept, och gruppens förmåga att ta vara på dess kompetens kommer att påverka gruppens resultat. För att få människor i en arbetsgrupp att effektivt samarbeta med varandra och därmed utvecklas till ett väl fungerande team förutsätter en medvetenhet hos chefen, om hur grupprocesser fungerar. Att som chef kunna avläsa sin grupps behov av styrning eller inflytande, kommer att påverka gruppens utveckling och därmed resultat. Genom att lära sig effektiva kommunikationsstrategier och skapa gemensamma samspelsregler kan dyrbar energi och tid sparas, och arbetsklimatet genomsyras istället av motivation och kreativitet.

 

Är du intresserad mer av grupper och dess processer finns mer information här Susan Wheelans tio nycklar till effektiva team

 

Att framgångsrikt ta vara på individernas styrkor i gruppen - via Enneagrammet?

Enneagrammet är en psykologisk modell som beskriver nio olika grundpersonligheter och deras beteenden i form av drivkrafter, motivation, stressbeteende, konfliktbeteenden och inte minst försvarsbeteenden. Samtliga personligheter har sina styrkor och sina utmaningar och när vi är i balans kan vi ta vara på de beteenden som är våra styrkor - vi är helt enkelt vårt bästa jag. Enneagrammet ger oss en omfattande plattform i förståelse av sig själv och andra, därmed hjälper det oss att acceptera våra olikheter och lättare gå andra till mötes.

Förslag på upplägg!

 

Sorgberarbetning

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion vid en förlust av något slag. Däremot kan samhällets information om hur man förhåller sig till sorg upplevas som alltför intellektuell eller ge en felaktig föreställning om att det är tiden i sig som kommer att läka, då sanningen är precis tvärtom. Det som i stället händer är att smärtan fördjupas och påverkar även andra relationer, genom att jag bygger upp ett skydd gentemot omvärlden.

 

Programmet för sorgbearbetning ™ har använts sedan 1985, så metodiken är väl beprövad för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat.

 

Föreläsning kan ges till hela arbetsplatser eller arbetslag som upplever sig behöva möta människor i sorg på ett professionellt sätt.

Specialpedagogiskt arbete - föreläsningar - coaching

 

Är det så att er skola behöver specialpedagogiskt (tal & språk, läs och skriv) stöd kan ni anlita mig på timbasis.

 

Specialpedagogik handlar om att bidra till en ökad förståelse av och bistå i arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, på individ, grupp och organisationsnivå. Medverka till att utveckla och stärka arbetat med elevvård på enheten, på ledningsnivå och bland personal.

 

Genom kartläggningar av eleven skapa optimala möjligheter till inlärning genom att se över; förutsättningar, lärmiljö, organisation, och att detta utmynnar i en handlingsplan/ alt. åtgärdsprogram.

 

Föreläsningar eller uppdragsutbildningar förmedlar Studentlitteratur åt mig. Så via deras hemsida får ni mer information eller maila mig. Studentlitteratur

 

 

Admeo AB, 070-290 66 85, e-post: hakanssonannacarin@gmail.com