Utbildningar - UL

Anna-Carin Håkansson

Admeo AB

Kommunikation - Grupper - Coaching - UL

KURS - Level Up Travel

Vi människor föds inte med manual under armen och vi har alla olika talanger, styrkor och resurser att upptäcka. 

Så vad har du lust att upptäcka och utveckla hos dig själv?


I oktober 2021 håller vi en kurs i personlig utveckling. Det som är nytt och unikt med denna resa är att vi binder samman kunskaperna kring tankarna, kroppen och känslorna till en meningsfull helhet, för att på så sätt ge deltagarna nya upplevelser. Vi är tre kursledare: Pia, Jenny och jag själv och vi har alla olika bakgrunder och kunskaper som tillsammans skapar en helhet. Vi tre kommer att vara med på varandras pass, för att kunna exemplifiera och på så sätt skapa en helhet. Det kommer att vara 2 fysiska pass samt 2 workshoppass per dag = totalt 6 timmars kurs. Vi har lagt in extra tid i samband med lunchen, eftersom ni kanske vill bada, springa, vila, vara social med andra, eller bearbeta och reflektera över den nya kunskapen. Varje deltagare kommer efter avslutad kurs få med sig en handlingsplan med nya lärdomar. För att läsa mer gå in på vår hemsida www.leveluptravel.se

 

Plats: Sverige

Investering: cirka 22 000 kr

Anmälan: Anna-Carin Håkansson


Föreläsningskatalog - kommunikation, grupprocesser & UL/ ledarskap


Att som arbetslag eller avdelning lyssna på en föreläsning kan vara en bra start till någonting nytt, under förutsättning att man fortsätter processen hemma. Att starta med en gemensam upplevelse gör att vi skapar bättre förutsättningar att som grupp se och förstå samma saker. Vi får ett gemensamt ordförråd som vi kan fortsätta att diskutera i vår vardag.Kommunikation & Feedback 

Det finns en logik bakom alla handlingar, även om vi ibland vid första anblicken har svårt att förstå denna. Men genom en ökad kunskap om oss själva och hur vi agerar som ledare eller medarbetare, kan vi möta människors olika beteenden. Föreläsningen ger deltagarna verktyg att praktiskt möta människors olika kommunikationsprofiler, samt hur man rent metodiskt lägger upp ett samtal som leder till ett uppsatt mål och utveckling, bland annat genom feedback. Här finner du ett dokument kring Feedback ett sätt att utvecklas


Ytterligare infallsvinklar på temat kommunikation:

Retorik och budskapsformulering, dvs. hur når du ut med ditt budskap? Hur lägger du upp en presentation så att budskapet blir lätt att ta till sig för åhörarna? Vad behöver du tänka på när det gäller kroppsspråket? Vad kan man behöva tänka på när det gäller klädsel? Syftet med kursen är att deltagarna vid framförandet av en presentation skall känna sig säkrare, tryggare samt proffsigare. Kursen är en handfast kurs med rika möjligheter till träning av presentationer.


Service: Kundservice är A och O för ett stärka ett företags varumärke. När ett företag uppfattas av kunden som omsorgsfullt och pålitligt, sker det genom medarbetarnas bemötande och handlingar. Varje kund är unik och det handlar om att möta kundens egen kommunikationsstil för att mötet skall bli framgångsrikt. Vad innebär samtalsstyrning och hur kan jag leda samtalet? Hur hanterar man utmanande situationer? Hur agerar jag på ett professionellt sätt och vad innebär begreppet rent konkret? Syftet med kursen är att deltagarna med verktyg kring bemötande skall känna sig säkrare, tryggare samt proffsigare. Kursen är upplevelsebaserad och ger rika möjligheter till reflektion och träning. 


Kommunikation på distans: Hur påverkas en grupp av att ha en chef på distans? Hur påverkar det ledarskapet? Vilka kommunikationsstrukturer behövs för att lyckas? Hur skapar man effektiva sätt att kommunicera och arbeta tillsammans? Utbildningen går igenom teorier kring grupprocesser (enligt Wheelan), kommunikation och kommunikationsstilar samt mötesteknik. Utbildningen presenterar en checklista kring att leda team på distans att arbeta vidare med t.ex. med sin arbetsgrupp. Kursen är upplevelsebaserad och ger rika möjligheter till reflektion och träning. 


 

Grupprocesser 

För att en grupp ska kunna bli framgångsrik behövs gemensamma mål som alla kan förstå och ställa upp på. Alltmer arbete baseras på projekt- och teamkoncept, och gruppens förmåga att ta vara på varandras kompetens kommer att påverka gruppens resultat. För att få människor i en arbetsgrupp att effektivt samarbeta med varandra och därmed utvecklas till ett väl fungerande team, behövs en medvetenhet hos chefen, om hur grupprocesser fungerar.  Att som chef kunna avläsa sin grupps behov av styrning eller inflytande, kommer att påverka gruppens utveckling och därmed resultat. Genom att lära sig effektiva kommunikationsstrategier och skapa gemensamma samspelsregler kan dyrbar energi och tid sparas, och arbetsklimatet genomsyras istället av motivation och kreativitet.Att framgångsrikt ta vara på individernas styrkor i gruppen 

Enneagrammet är en psykologisk modell som beskriver nio olika grundpersonligheter och deras beteenden i form av drivkrafter, motivation, stressbeteende, konfliktbeteenden och inte minst försvarsbeteenden. Samtliga personligheter har sina styrkor och sina utmaningar och när vi är i balans kan vi ta vara på de beteenden som är våra styrkor - vi är helt enkelt vårt bästa jag. Modellen ger oss en omfattande plattform i förståelse av sig själv och andra, därmed hjälper det oss att acceptera våra olikheter och lättare gå andra till mötes.

Förslag på upplägg!UL - Försvarshögskolans konceptutbildning

UL är vetenskapligt grundad och varumärkesskyddad. För att säkerställa detta har Försvarshögskolan licensavtal med de arrangörer och handledare som genomföra kurserna. Enligt avtalet ska arrangörer och handledare hålla sig uppdaterade på konceptets innehåll och aktuell forskning. Sedan 2019 används ett antal UL-handledare som har licensavtal, som handledarutbildare. Jag, Anna-Carin är en av dessa personer (HLU - steg 3), som blivande UL-handledare kan anlita för att genomföra sin första UL-kurs tillsammans med.


I takt med förändringar i samhället och företagsklimatet sker, finns ett behov av att ledarskapet utvecklas för att möta dagens behov. Konceptet ”Utvecklande Ledarskap” är framtaget av Försvarshögskolan och bygger på svensk och internationell forskning som är genomförd i både civil och militär kontext. Sedan 2004 tillämpas Utvecklande ledarskap inom statlig-, kommunal sektor samt privata näringslivet.

Resultaten visar bl.a. på en högre effektivitet i de organisationer där ledarna använder sig av Utvecklande Ledarskap.


När det gäller UL kursen så kan man med fördel gå en hel ledningsgrupp, en styrgrupp, projektledare, avdelningschefer, rektorer osv. eftersom man då delar erfarenheter och kan dra nytta av detta, för att konsekvent arbeta vidare med utvecklingsarbetet.

Men det finns andra personer som vill gå en UL-kurs för egen del, helt enkelt för att få ytterligare en kick i sitt ledarskap.


Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få verktyg och utveckla sitt ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Deltagarna får 360-graders feedback av sina medarbetare på sitt eget ledarskap. Denna feedback grundar sig på en enkät som görs digitalt och konfidentiellt utav medarbetarna och som sedan Försvarshögskolan sammanställer.


Kurslängd

Kurslängd: 3 dagar + 1 fördjupningsdag som äger rum cirka 2-3 månader efter första träffen.

Studietakt: hel fart


Kostnad?

Kostnad för en UL-kurs som är på 4 dagar är 24 900 kr exkl. moms.

Boende och mat tillkommer.


I kurspriset ingår:

  • UL kurs med: Teoretisk bakgrund, Ledarstilsmodellen och ledarskapsmodellen UL.
  • Personlig profil från sammanställningen av 360 graders bedömning. Detta för att få syn på din utvecklingspotential.
  • Att utveckla en egen plan för utveckling av sitt personliga ledarskap baserat på ledarskapsmodellen, feedback och personliga mål för att säkerställa din utveckling som ledare.
  • Individuell handledning/ coachning på sitt ledarskap.


Vill du veta mer så ring eller maila

Tel: 070 290 66 85

© Copyright. All Rights Reserved.

Anna-Carin Håkansson - Admeo AB


När du är öppen för utveckling med fokus på styrkor och motivation!

- Kommunikation

- Grupprocesser

- Ledarskapsutbildning - UL (Utvecklande Ledarskap)

- Coaching