SPEL - VEM ÄR DU? + COACHkort - Enneagram

Anna-Carin Håkansson

Admeo AB

Kommunikation - Grupper - Coaching - UL

Om ni är en grupp, vänner/ kollegor som vill gå en kurs, så anpassas kursdagarna (helg eller vardagar) + plats efter era önskemål -

070-290 66 85, Email


För dig som redan har köpt spelet kan du ladda ner fler:

                                               

NYTT SPEL -  "Vem är du?" - 295 kr


Spelet ”Vem är du?” är ett helt nytt feedbackverktyg, där du med hjälp av dina kollegor, vänner eller familjen får syn på hur du uppfattas av omgivningen. Varje fråga är noga utvald utifrån människors olika psykologiska karaktärsdrag. Detta ökar spelarnas chanser att få nya insikter om sig själv – en möjlighet till en aha-upplevelse.


Det goda samtalet stärker våra relationer, eftersom vi både ger av oss själva, men också får tillbaka en återkoppling från andra. Spelet ger en möjlighet till självreflektion, men framförallt att man får en rolig stund tillsammans. Inget är så förlösande som skrattet!


Genom att skapa en feedbackkultur skapas ett arbetsklimat som uppmuntrar öppen, ärlig och god kommunikation.


Med spelet följer 9 olika spelvarianter och man kan vara allt från 2 personer upp till 8. Åldern som rekommenderas är från 10 år. Önskas mer information eller du/ ni önskar beställa spelet, så maila: Email


Vilka glasögon bär du när du betraktar välden? Vilken känsla är det som dominerar? Hur fungerar du i möten med människor? När är du som bäst?

så...

Varför gör vi som vi gör? 
Föreläsningar/ workshops


Det handlar om att hitta tillbaks till sig själv, sina drivkrafter, vad jag motiveras av och hur jag i livet kan använda mig av mina styrkor. När vi fokuserar på styrkorna ger det oss energi, vilket gör att vi presterar bättre, vårt välbefinnande ökar, samtidigt som det stärker våra relationer.

Enneagrammet är en psykologisk och validerad kartläggning och beskrivning av människors olika personlighetstyper, vilket innebär att modellen är kvalitetssäkrad för att fastställa personligheter. Enneagrammet används av företag, organisationer, psykologer, terapeuter och privatpersoner över hela världen.


Att som arbetslag eller avdelning lyssna på en föreläsning om Enneagrammet, är en bra start på någonting nytt, under förutsättning att man fortsätter processen hemma. Att starta med en gemensam upplevelse gör att vi skapar bättre förutsättningar att som grupp se och förstå samma saker. Vi får ett gemensamt ordförråd som vi kan fortsätta att diskutera även i vår vardag.

Oavsett om man väljer att gå på en föreläsning/ kurs i grupp eller individuellt får du via modellen ett verktyg i personlig utveckling.Styrkor och svagheter


Det finns en logik bakom alla handlingar, även om vi ibland vid första anblicken har svårt att förstå denna. Obalanser handlar ofta om att vi har fastnat i ett beteendemönster som missgynnar oss själva. Vi har helt enkelt överdrivit en styrka, som nu har blivit vår svaghet. Det kan handla om att en person tar alltför stora risker i livet, en annan letar efter människor som behöver deras hjälp och den tredje flyr obehagliga situationer genom verklighetsflykt och den fjärde översköljs av känslor och blir kritisk i relationer osv. Volymknappen har helt enkelt slagit i botten och det gäller nu att åter finna reglaget. Vilken styrka och strategi vi utvecklar i obalanser är kopplade till vår personlighet.

Genom en ökad kunskap om oss själva och hur vi agerar, kan vi bli mer framgångsrika, att också möta människors olika beteenden och därmed snabbare skapa tillit och respekt till vår kund eller kollega. När vi förstår vad som ligger bakom tankar, känslor och handlingar är det betydligt lättare att skapa förändringar hos sig själv. I och med den kunskapen skapas förutsättningar, att förändringar också kan ske i mötet med andra människor.

En workshop ger deltagarna verktyg att praktiskt möta människors olikheter, samt förstå våra olika stressbeteenden och vad det är som verkligen motiverar oss. Genom ökad självkännedom kan en personlig utveckling äga rum.

 


Workshop på tema personlighetstyper och grupprocesser


Modellen delar in människor i nio olika personlighetstyper och ger en helhetssyn över och förståelse för människors sätt att bete sig och deras psykologiska natur. De nio personlighetstyperna beskrivs bl.a. mot en bakgrund av karaktärsdrag, motivation, konfliktbeteenden, värderingar, uppfattningar och mycket mer.


I arbetssituationer går det smidigare att hantera skillnader om du förstår varför en kollega agerar som han eller hon gör. Nyckeln till ett bra och stimulerande lagarbete är att varje deltagares styrkor används på bästa sätt, samt att kommunikationen inom gruppen är öppen och effektiv. För att som grupp kunna bli framgångsrika på det vi gör, behöver vi ha gemensamma mål som alla kan förstå och ställa upp på. Alltmer arbete baseras på just projekt- och teamkoncept, och gruppens förmåga att ta vara på dess kompetens kommer att påverka gruppens resultat. Genom att lära sig effektiva kommunikationsstrategier och skapa gemensamma samspelsregler kan dyrbar energi och tid sparas, och arbetsklimatet genomsyras istället av motivation och kreativitet.

Modellen används idag inom många olika sammanhang som t.ex. coaching, organisationsutveckling, teambuilding och personlig utveckling. Beskrivningen av typerna är könsneutrala samt tvärkulturella och används i stora delar av världen.Kort summering av de nio olika livsstrategierna


1 Förbättraren - perfektionisten

ORGANISERAD/ DETALJERAD/ VÄLFORMULERAD/ KORREKT/ PÅLITLIG / RÄTTVIS


Karaktärsdrag: Dessa personligheter är principfasta och åt det perfektionistiska hållet. De har en stark känsla för vad som är rätt och fel. De kan ofta verka behärskade, men de kan antingen vara knivskarpa i sina motkommentarer eller så knyter de näven i fickan. Ettor är hårt arbetande människor som genom sin självkritiskhet är rädda för att göra fel. Detta löser de ofta genom att minutiöst planera saker och ting.


Motivation: Håller en hög standard där mottot är att ”allt kan göras bättre!” eller ”finn fem fel”.  Man kan säga att dessa personer kvalitetssäkrar välden.


Konfliktbeteende: Fokuserar på det rationella i problemet. Löser konflikter på ett effektivt sätt, där man följer regler och skapar strukturer.


Värderingar: Ideal och etik, man skall göra det som är ”rätt”. Denna personlighet ser inte mellan fingrarna, utan är en personlighet man kan lita på gällande sociala och kulturella normer.


Utveckling: Att släppa kontrollen och vara mer nöjd och snäll mot sig själv, istället för att ständigt driva på. Att lita på andras goda omdömesförmåga, samt att ha tålamod.2 Hjälparen - givaren

INLYSSNANDE/ MEDKÄNNANDE/ HJÄLPSAM/ RELTIONSFOKUS/ GER SERVICE / TRÖSTAR


Karaktärsdrag: Här kan du få omsorg och bli bekräftad av någon som verkligen ser och lyssnar på dig, och minns dessutom vad du berättade för en månad sedan. Dessa personligheter är generösa med sin tid och ger dig uppmärksamhet. Baksidan av myntet är att dessa personligheter stundtals ger mer än vad mottagaren vill ta emot och detta självuppoffrande beteende kan gå över till martyrskap ”men jag då.., jag som alltid hjälper andra…”


Motivation: Att få bekräftelse ifrån andra och därmed också få vara en del i gruppen.


Konfliktbeteende: Tillmötesgår först och främst andras behov och undviker och förtränger sina egna behov. Kan även förminska problem och glida undan eftersom man vill vara till lags. De ser till att alla blir hörda.


Värderingar: Människan är alltid viktigare än regler och förordningar.


Utveckling: Att ta emot hjälp ifrån andra. Det blir lätt en obalans i relationer, då tvåan tror sig bättre veta andras behov än personen själv. Att se sitt eget värde och möta sina egna behov samt ge sig själv utrymme för ensamhet – trots att detta kan skrämma.3 Presteraren - innovatören

SJÄLVSÄKER/ KONKRET/ EFFEKTIV/ LÖSNINGSFOKUSERAD/ OKOMPLICERAD / DRIVANDE


Karaktärsdrag: Här har vi en person som vill andas framgång. De utstrålar en självsäkerhet och är skickliga på att anpassa sig till omgivningens koder, vilket gör dem sociala och trevliga. Dessa personligheter ser till att bli den bäste inom sitt område. Andraplatsen är ingenting för dem! Trean kan ha svårt att inse att hon duger alldeles av sig själv.


Motivation: Att ha framgång, och därigenom också bekräftelse ifrån andra.


Konfliktbeteende: Följer reglerna för att plocka poäng men tar genvägar om det är fördelaktigt. Kan ha fullt upp med att komma vidare och låter därmed konflikter förbli olösta. Även vid konflikter är det action som gäller och man fokuserar på tid, mål och aktivitet, och utelämnar känslornas betydelse.


Värderingar: Gör alltid ditt bästa, och var i rörelse!


Utveckling: Att lyfta fram andra istället för att själv vilja stå överst på prispallen. Börja intresserade dig av andra människor – ställ frågor, lyssna. Be om hjälp och råd och se vad som händer både med dig själv och med din omgivning.4 Den kreativa - individualisten

DJUPSINNIG/ INTENSIV/ KREATIV/ HÖG NÄRVARO/ PERSONLIG / PÅHITTIG ESTET


Karaktärsdrag: Hos dessa personligheter finns ett rikt känsloliv som också kommer till uttryck. De är känsliga och kan ibland uppfattas som reserverade. I självvalda möten är fyrorna ärliga och inkännande gentemot en människa. Medan i andra sammanhang kan fyrorna uppfattas som självupptagna. De lever i dåtid, och har lätt för att drömma sig bort från nuet.


Motivation: Att få vara kreativ och därigenom kunna uttrycka sin person.


Konfliktbeteende: De hjälper folk att plocka fram sina känslor. De vågar vara både i sina egna och andras känslor. Dessa personer tar sig tid för att klara ut känslomässig turbulens och reagerar när värderingar ignoreras.

 

Värderingar: Att vara sann är det viktigaste i mötet med en annan människa.


Utveckling: Här handlar det om att släppa in människor, så att de kan ta emot den kärlek och omsorg som andra personer verkligen vill ge dem. Dessa personligheter mår bra av rutiner, även om de själva kan anse att just rutiner gör dem mindre ”speciella”.5 Specialisten - utforskaren

RESPEKTFULL/ UPPMÄRKSAM/ KUNNIG/ FINURLIG/ TÄNKVÄRD / PÅLÄST


Karaktärsdrag: Är teoretikern i stora mått och tänkandet är logisk och exakt. För att kunna tänka klart, behövs tid och gärna i ensamhet. Tänker innovativt och det blir mycket positivt när det kommer omvärlden till gagn. Kan uppfattas som förtegna och kan bli alltför bekväma i sin ensamhet. Omgivningen kan då uppfatta att de separerar sig från dem.


Motivation: Att förstå det som händer och att ”äga” kunskapen.


Konfliktbeteende: De ser till att principerna är förnuftiga. De skiljer på sak och person och är rationella, men kan samtidigt bli okänsliga och såra människor, om bara det rationella får råda. Kan dra sig tillbaka och åsidosätter på så sätt sina egna känslor.


Värderingar: Man måste förstå och därmed vara kompetent.


Utveckling: Att koppla in känslorna till det som händer. Det är känslorna som gör människor mänskliga, och på så sätt kan femmorna känna samhörighet och bryta sig loss från avskildheten. Att bara följa med strömmen är också en färdighet att träna på. Dela med dig av din kunskap, kanske sitter du på en idé som kan ge dig ett Nobelpris!6 Den lojale skeptikern

GEMYTLIG/ KVICK/ IRONISK/ IFRÅGASÄTTANDE/ KOMPLEX / SKOJFRISK


Karaktärsdrag: Här finner ni en personlighet som känns väldigt tillförlitlig och som är en pålitlig samarbetspartner. Det är en person som ser likvärdigt på människors värde, ingen är bättre eller sämre. De uppfattas ofta som kloka, sociala, skämtsamma och vänliga, och har en förmåga till att lyssna till det som inte sägs. Att ständigt ha fokus på det som kan gå galet gör att ängslan kan ta för stort utrymme i personens liv. Det finns också en trotsighet och rebellisk sida.


Motivation: Att uppnå säkerhet samt att ha någonting att tro på.


Konfliktbeteende: Dessa personer letar efter motivet bakom konflikten. De är rättvisa, och tycker att rättvisa är en viktig aspekt vid konflikter. De är måna om slutresultatet. ”Folk vet var de har oss” eftersom de snarare reagerar spontant i konfliktsituationer.


Värderingar: Inget kan tas för givet. Det handlar om att göra rätt sak, på rätt sätt, i rättan tid.


Utveckling: Att göra istället för att enbart tänka – risken finns att du blir som storken som enbart står och väntar på nästa steg. En utmaning är att tro på sig själv och att tro att det blir bra. Gläds åt dina framgångar. Och vet du vad, modet finns där hos dig!7 Entusiasten -entreprenören

LÄTTSAM/ LIVLIG/ FLEXIBEL/ HÄNGIVEN/ SNABB / CHARMIG


Karaktärsdrag: Dessa personligheter är snabba i tanke och i ord och ett ledord är nyfikenhet. Dessa personligheter är självgående med siktet inriktat mot nya lärdomar. De producerar en hel del lycka både till sig själv och sin omgivning. Sjuor är idealister vilket innebär att det sjuorna gör måste ha en mening. Det är kortdistanslöpare, vilket innebär att otåligheten kommer snabbt då resultat uteblir eller när möten är för långsamma.


Motivation: De stimuleras lätt inför nya idéer och är upplevelseorienterade. Alltför mycket rutiner och ramar gör att motivationen dalar.


Konfliktbeteende: Fokuserar och framhäver det positiva. De peppar andra och tar bort dysterhet. De förenklar problem och upplevs som naiva. De vill snabbt ha en lösning och tappar bort känslornas inblandning i konflikten.


Värderingar: Det är vägen mot målet som är det viktiga, att livet har ett flöde av händelser som i sin tur ger erfarenheter.


Utveckling: Att följa upp saker som har påbörjats, i alla fall om syftet är gott. Att skapa med händerna hjälper sjuan att leva i nuet. Att sjuan ständigt gör upp planer håller henne ifrån verkligheten och nuet – så för också in ett planlöst liv!8 Utmanaren - beskyddaren

UPPRIKTIG/ DIREKT/ HANDLINGSORIENTERAD/ LÄTTSAM/ TROVÄRDIG / EN KÄMPE


Karaktärsdrag: Åttor är personligheter som är ärliga, direkta och som tar ansvar. Eftersom ansvar förutsätter att man har information, håller de sig informerade, vilket gör att de har kontroll. De ogillar starkt att inte veta. Detta är passionerade människor med mycket energi som både hörs och känns! De är omhändertagande, framförallt gentemot de som anses vara ”svaga”. För åttor är deras vrede en källa till energi, som enligt dem själva ”piggar upp” medan för omgivningen kan den te sig skrämmande.


Motivation: Att gå ifrån ord till handling på snabbast möjliga tid!


Konfliktbeteende: Dessa personligheter är tydliga och snabba och de visar känslor. ”Allt” kommer ut och det kan bli en nystart. Dessa personer tar ofta kommandot och är orädda för konflikter. De vill ha andras reaktion och kan därför utmana och därmed uppfattas som skrämmande.


Värderingar: Det är betydelsefullt att dessa personer vet vart Du står någonstans, dvs. vad grundar sig dina handlingar på?


Utveckling: Lyssna och ge plats åt andra och låta medmänniskorna lösa saker på sitt sätt utan din inblandning. Åttor behöver också träna på att ta ansvar för sina reaktioner och sina egna beslut utan att skylla ifrån sig. Dela med dig av dina känslor och ta emot det stöd som omvärlden visar dig.9 Fredsmäklaren - diplomaten

STÖDJANDE/ BEKRÄFTANDE/ LUGNANDE / VÄNLIG/ GOD LYSSNARE/ PÅLITLIG


Karaktärsdrag: Dessa personligheter är förlåtande, vänliga och sprider trivsel runt omkring sig. De har en enastående förmåga att lyssna in och respektera andra människors åsikter och agerande. Niorna ser myntets båda sidor. Den annars så fredsamma nian kan bli vred när hon känner sig tvingad till att göra saker, vilket resulterar i att hon helt enkelt struntar i att göra det. Dessa personligheter behöver ha struktur och rutiner, de vill ha hållpunkter att utgå ifrån -vilket de ofta behöver få hjälp med ifrån sin omgivning.

 

Motivation: Att skapa harmoni i omgivningen, ja varför inte i hela världen!


Konfliktbeteende: Överbelastade av både egna och andras behov. Medlar och försöker få parter att enas. Bortser ifrån problem och slätar över. De tillför flera perspektiv och lyfter diskussionen.


Värderingar: Att allas röster är lika betydelsefulla. Dessa personer tar parti för att alla skall få sitt utrymme.


Utveckling: Att ta ansvar, då dessa personer har lätt för att bli alltför anpassningsbara och följa med strömmen istället för att lyssna på sig själva. Att tvinga sig till handling tillför också energi som nian kan behöva, då soffans dragningskraft kan bli alltför lockande. Se ditt eget värde!Vill du veta mer? Få coaching? Ring mig på 070 290 66 85 eller maila

Tel: 070 290 66 85

© Copyright. All Rights Reserved.

Anna-Carin Håkansson - Admeo AB


När du är öppen för utveckling med fokus på styrkor och motivation!

- Kommunikation

- Grupprocesser

- Ledarskapsutbildning - UL (Utvecklande Ledarskap)

- Coaching