ADMEO ERBJUDER FLERA OLIKA UTBILDNINGAR FÖR ATT STÖTTA INDIVIDER OCH VERKSAMHETER ATT BLI BÄTTRE PÅ DET SOM DE REDAN GÖR - BÅDE UTIFRÅN ETT LÖNSAMHETSPERSPEKTIV OCH DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN.

Med utgångspunkt ifrån Västkusten/ Varberg reser jag dit man önskar. Jag har hela Sverige som arbetsfält.


Ni som anlitar mig är grupper från 6 personer till organisationer med flera hundra medarbetare/ chefer.


Välkommen att boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera dina speciella behov och vilken eller vilka av Admeos utbildningar som bäst passar er utvecklingsresa.

Ingång och förlopp

Kontakt


När du tar kontakt med mig, så går det bra att antingen ringa eller maila. Mailar du, så ringer jag upp och vi tar ett första förutsättningslöst möte.


Då får du möjlighet att berätta om din verksamhet och beskriva behovet.


Efter det skriver jag en offert där bakgrunden och innehållet i uppdraget beskrivs, samt syftet med min insats och vad man hoppas skall hända efter avslutad insats.

Förmöte


I nästa steg har vi ytterligare ett djupare samtal via Google Meet, du kan även bjuda in fler personer från din verksamhet. Då kan jag också få fler exempel på händelser/ situationer från verksamheten presenterat för mig, som jag sedan kan använda mig av vid utbildningstillfällena.


Ofta sker insatser vid fler än ett tillfälle, av den enkla anledningen att vi människor behöver tid på oss, för att förändra våra beteenden.

På plats


I den lokal som jag kommer att hålla

utbildningen behöver det finnas:

 • Utrymme för flexibilitet att flytta stolar.
 • Tillgång till ett headset/ mygga om gruppen är större än 15 personer för att kunna använda min röst som ett effektivt verktyg.
 • Det behöver finnas Whiteboard samt blädderblock - då ett av mina pedagogiska verktyg är att jag skriver och ritar under mina pass.
 • Alla deltagare behöver tillgång till penna och papper.

Utbildningar och workshops


01 /// UTBILDNING

Självledarskap/ Personlig Utveckling - 2.0

MÅLGRUPP - Alla som vill finna sina potentialer och styrkor och få mer energi i sitt liv.

TIDSPERSPEKTIV - En halvdag och uppåt -  med coachning däremellan.

INVESTERING - 22 700 kr och uppåt.

LÖFTE - Alla utbildningar som jag håller i kommer att ge en personlig utveckling. Det är liksom hela syftet med att gå en kurs hos mig. Att man vill se en beteendeförändring, få nya kunskaper, för att på så sätt bli mer framgångsrikt, såväl på ett personligt plan som ur ett organisatoriskt perspektiv. Självinsikt är den första byggsten för att bli autentisk och därmed “leva som man lär”, men lika viktigt är att vara en god kommunikatör. För innan man blir riktigt duktig på att leda andra, behöver du kunna leda dig sig själv till framgång. Så vem vill jag vara? Självinsikten gör att jag tar ansvar för mina beteenden på ett ansvarsfullt sätt.

Då du anlitar mig, var redo för en uppdatering av dig själv 2.0.


02 /// INDIVIDUELL UTBILDNING

Fördjupning av ett kunskapsområde


MÅLGRUPP - Alla som har ett specifikt område inom mellanmänskliga relationer som de vill utveckla sig kunskapsmässigt inom.

TIDSPERSPEKTIV - Från 90 minuter och uppåt.

INVESTERING PER PERSON - 5 963 kr för 90 minuter

LÖFTE - Är det så att man vill utvecklas kunskapsmässigt i sin yrkesroll, kopplat till presentationsteknik, kommunikation, fördjupa sig i olika kommunikationsprofiler, gruppteorier, ledarskapsteorier, bli bättre på att hantera härskartekniker etc. kan man boka privata utbildningstillfällen. Detta kan ske såväl fysiskt på plats som digitalt. Du kontaktar då mig och beskriver ditt område som du vill få mer kunskap kring och därefter bokar vi en tid för själva sittningen. Då du får en exklusiv genomgång just för dig, inom valt område. Efteråt får du en åhörarkopia kring det vi pratat om. Du kommer att få konkreta verktyg som blir direkt användbara i din vardag.


03 /// UTBILDNING

UL - Utvecklande Ledarskap

MÅLGRUPP - Ledare och chefer på alla nivåer. Man kan med fördel tillsammans gå kursen inom en hel organisation. Det kan innebära: ledningsgrupp/ / styrgrupp/ rektorer/ säljare / teamledare / projektledare/ verksamhetschefer/ avdelningschefer/ logistik eller produktionschefer osv. eftersom man då delar erfarenheter och kan dra nytta av detta, för att konsekvent arbeta vidare med utvecklingsarbetet. Man kan självfallet gå en UL-kurs för egen del, helt enkelt för att få ytterligare en kick i sitt ledarskap.

TIDSPERSPEKTIV - Kurslängd 3 dagar + 1 fördjupningsdag som äger rum cirka 2–3 månader efter första träffen. Studietakt: helfart

INVESTERING - 24 900 kr exkl. moms. Mat och logi tillkommer.

I kurspriset ingår:

 • Teorier och praktiska övningar.
 • Personlig profil från sammanställningen av 360 graders bedömning. Detta för att få syn på din utvecklingspotential.
 • Att utveckla en egen plan för utveckling av sitt personliga ledarskap baserat på ledarskapsmodellen, feedback och personliga mål för att säkerställa din utveckling som ledare.
 • Individuell handledning/ coachning på sitt ledarskap. 

LÖFTE - Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få verktyg och utveckla sitt ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

UL SOM KONCEPT - Utvecklande Ledarskap är vetenskapligt grundad och varumärkesskyddad ledarutbildning. För att säkerställa konceptet, har Försvarshögskolan licensavtal med de arrangörer och handledare som genomför kurserna. Enligt avtalet ska arrangörer och handledare hålla sig uppdaterade på konceptets innehåll och aktuell forskning. Sedan 2019 används ett antal UL-handledare som har licensavtal, som handledarutbildare. Jag, Anna-Carin är en av dessa personer (HLU - steg 3), som blivande UL-handledare kan anlita för att genomföra sin första UL-kurs tillsammans med. 

BYGGER PÅ FORSKNING - I takt med förändringar i samhället och företagsklimatet sker, finns ett behov av att ledarskapet utvecklas för att möta dagens behov. Konceptet ”Utvecklande Ledarskap” är framtaget av Försvarshögskolan och bygger på svensk och internationell forskning som är genomförd i både civil och militär kontext. Sedan 2004 tillämpas Utvecklande ledarskap inom statlig-, kommunal sektor samt privata näringslivet. Resultaten visar bl.a. på en högre effektivitet i de organisationer där ledarna använder sig av Utvecklande Ledarskap.

360-GRADERS INVENTERING - Deltagarna får i samband med kursen, 360-graders feedback av sina medarbetare plus närmsta chef på sitt eget ledarskap. Denna feedback grundar sig på en enkät som görs digitalt och konfidentiellt utav medarbetarna och som sedan Försvarshögskolan sammanställer.

04 /// UTBILDNING

DISC kommunikationsprofiler


MÅLGRUPP - Alla grupper som vill bli bättre på intern eller extern dialog.

TIDSPERSPEKTIV - Från en halvdag till fyra halvdagar och däremellan ett till tre handledningstillfällen i grupp. 

INVESTERING - 22 700 kr exkl. moms och uppåt. Kostnad för DISC-profilerna tillkommer med en kostnad på 1200 kr/ profil, men det är ingen exakt kostnad eftersom jag köper in denna tjänst. Det finns också möjlighet att jag administrerar en enklare variant. Denna diskussion tar vi vid beställningen av uppdraget.

PROCESS - Ett vanligt upplägg är att först låta deltagarna lyssna på en föreläsning, för att på så sätt göra dem rustade för att genomföra en DISC-profil. Föreläsningen kan även kompletteras med en workshop, som genomförs efter det att gruppens deltagare har fått sina DISC-profiler. Då får deltagarna ökad kunskap om olika kommunikationssätt, men också om hur grupper fungerar som system och deras funktion.

LÖFTE - Efter att ha presenterat flera tusen profiler till kunder, kan jag lova att det blir skratt, självinsikt och att ni efteråt får ett gemensamt språk att kommunicera kring era likheter och olikheter.

DISC - Fyra viktigaste fördelarna som DISC-analyser gynnar organisationer på. DISC-analyser kan med fördel även genomföras i ledningsgrupper.

 1. Vid rekrytering - Många företag använder personlighetsprofiler för nyanställda för att bedöma hur de kommer att passa in i teamet. Efter att ett erbjudande har gjorts och accepterats kan du använda testresultaten för att avgöra hur din nya anställd kommer att interagera med det befintliga teamet.
 2. Teambuilding verktyg - En DiSC-profil beskriver hur olika stilar interagerar med varandra. Det betyder att ni kan använda testresultaten för att skapa självinsikt, bygga team som arbetar bra tillsammans och därmed undvika kostsamma och ineffektiva konflikter, som annars påverkar era leveranser. Att para ihop medarbetare som har kompletterande profiler i projekt, förbättrar såväl effektiviteten som resultatet.
 3. Personlig utveckling - DiSC är ett kraftfullt coachingverktyg. Det hjälper individer att förstå sig själva, lära sig strategier för att förbättra interaktionen med andra och uppnå högre arbetsglädje och resultat. Profilen ger insikt i såväl styrkor, som om beteenden som kan skapa problem för dig om de förblir dolda.
 4. Motiverande verktyg - När du väl känner till var och en av dina anställdas dominerande personlighetsdrag, kan du också anpassa dina motivationsprocesser för att utnyttja deras egna specifika styrkor och sätta mål som de vill uppnå.


05 /// UTBILDNING

Kommunikation

(+ -) Feedback / Professionellt bemötande 

MÅLGRUPP - Alla grupper som vill bli bättre på intern eller extern dialog.

TIDSPERSPEKTIV - Från en halvdag till fyra halvdagar och däremellan tre handledningstillfällen i grupp.

INVESTERING - 22 700 kr exkl. moms och uppåt

LÖFTE - Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få verktyg och utveckla sina kommunikativa förmågor. Effekterna som söks är att utveckla medarbetarna/ chefernas kommunikation. Då kommunikativa missförstånd bromsar upp processer, medan god kommunikation skapar en högre effektivitet i organisationen.

OLIKA KOMMUNIKATIONSSÄTT - Med teoriavsnitt skapas en kunskapsbas som ger förståelse för moderna kommunikationstekniker, hur de är verksamma, och vilka effekter som man kan förvänta sig. Hur skapar jag en struktur i det professionella samtalet? Hur möter jag andra personers kommunikationsstil? Genom en ökad kunskap om oss själva och hur vi agerar, kan vi bli mer framgångsrika, att också möta människors olika beteenden och därmed snabbare skapa tillit och respekt till vår kund eller kollega. 

SJÄLVINSIKT - Genom övningar skapas en större självinsikt. När självinsikten ökar samt förmågan att kunna analysera och reflektera över egna beteenden uppmärksammas, kommer denna medvetenhet att utveckla personens dagliga handlingar. Hur använder jag mig av mina styrkor/ vilka utmaningar står jag inför? Hur reagerar jag vid stress och vad behöver jag i så fall tänka på? Vad motiverar mig och hur använder jag mig av den kraften? Detta är frågeställningar som kommer att tas upp till diskussion. 

UTARBETA EN PERSONLIG PLAN - Kursen genomsyras av många praktiska moment, som samtliga har som mål att tydliggöra styrkor och utvecklingsområden. Här vävs teorierna ihop med personens verklighet. En egen plan för utveckling av personliga mål gör att individen kan säkerställa sin utveckling även efter kursens avslut.

06 /// UTBILDNING

Grupputveckling


MÅLGRUPP - Alla grupper som vill bli ett team.

TIDSPERSPEKTIV - Från en halvdag till fyra halvdagar, men handledning mellan utbildningstillfällena.

INVESTERING - 22 700 kr exkl. moms och uppåt.

LÖFTE - Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få verktyg och utvecklas som grupp för att effektivare nå verksamhetens mål. Hög aktivitetsnivå och en tydlig koppling till den egna vardagen ger kursdeltagaren det hon/han behöver för att fullt ut kunna utveckla sig själv som är gynnsamt för gruppen. 

EFFEKTIVT ARBETE I GRUPP - För att en grupp ska kunna bli framgångsrik behövs gemensamma mål som alla kan förstå och ställa upp på. Alltmer arbete baseras på projekt- och teamkoncept, och gruppens förmåga att ta vara på varandras kompetens kommer att påverka gruppens resultat. För att få människor i en arbetsgrupp att effektivt samarbeta med varandra och därmed utvecklas till ett väl fungerande team, behövs en medvetenhet hos chefen, om hur grupprocesser fungerar. Att som chef kunna avläsa sin grupps behov av styrning eller inflytande, kommer att påverka gruppens utveckling och därmed resultat. Genom att lära sig effektiva kommunikationsstrategier och skapa gemensamma samspelsregler kan dyrbar energi och tid sparas, och arbetsklimatet genomsyras istället av motivation och kreativitet.

VERKTYG - Utbildningen kommer att innefatta teoridelar och arbetssättet är upplevelsebaserat, vilket innebär att praktisk tillämpning kommer att ske genom ett aktivt arbetssätt som innefattar övningar, kartläggningar av kommunikationssätt, reflektion enskilt och i grupp. Allt för att lättare kunna befästa nya beteenden. 

07 /// UTBILDNING

Partneringprocesser - Byggprojekt - IT-projekt

MÅLGRUPP - Inför och under omfattande byggprojekt alternativt IT-projekt.

TIDSPERSPEKTIV - Alltifrån en halvdag, till två heldagar och därefter en gång per månad under hela bygg- eller IT-projektet. 

INVESTERING - 22 700 kr exkl. moms och uppåt beroende på byggprojektets längd.

PROCESS - Partnering handlar om att inleda ett nära samarbete mellan beställare och leverantörsteam, för att tillsammans nå ett visst förutbestämt resultat eller mål. Syftet är att de traditionella gränserna mellan parterna skall förändras, genom att bland annat ge varandra mer insyn och större förtroende. Detta arbetssätt ger större kontroll över kvalitet och ekonomi och resultatet blir en snabbare byggprocess till en lägre kostnad. Parterna arbetar för att utveckla samarbetet och sina prestationer under projektets gång. En partneringsamordnare, den rollen som jag har, är att driva dessa processer under de månatliga sammankomsterna. Vi inleder med två dagars utbildning som innefattar kommunikation och mötesteknik, kunskaper hur team utvecklas och vi skapar ett partneringkontrakt. Därefter arbetar vi fram ett antal avstämningsfrågor som avhandlas en gång per månad i samverkansgruppen som är kopplade till projektets mål kring prognosarbete, arbetsmiljöarbete, tidsplanering, kvalitetsarbete, miljöarbete och så vidare.

LÖFTE - Genom detta arbetssätt, kommer verksamheten snabbare att skapa en tydlig struktur för projektet, vilka möten som behövs, vem som skall delta, hur kommunikationsvägarna skall utformas, hur beslutsvägar skall se ut med mera. Vid utvärderingar från mina tidigare projekt, lyfts nyttan av att skapa goda relationer för att skapa en utvecklad relation. Organisationer består av människor,  så när det fungerar bra, beror det på att människor samarbetar bra, men det omvända råder också, dvs. strul uppstår för att människor inte samverkar med varandra. Genom att tidigt lära känna varandra skapas delaktighet och engagemang som är två viktiga faktorer för att individer skall vilja ta ett eget ansvar för sitt arbete.

08 /// UTBILDNING

Mindfulness -

Självmedkänsla


MÅLGRUPP - Alla grupper som vill bli bättre på att stanna upp och reflektera för att återhämta sig.

TIDSPERSPEKTIV - Från en halvdag till fyra halvdagar och däremellan tre handledningstillfällen i grupp.

INVESTERING - 22 700 kr exkl. moms och uppåt

LÖFTE - Dagens samhälle snurrar på väldigt fort, det är många val, snabba beslut och ständiga förändringar i världen. Av den anledningen är det extra viktigt att vi människor finner verktyg där vi kan påverka är det som sker internt inom oss själva dvs. våra tankar. Genom övningar som presenteras under WS får personerna just dessa verktyg att ta till i vardagen.

MINDFULLNESS - 9 attityder. När ett företag vill vara effektivt och arbeta hållbart och har som mål att inte bara överleva utan också frodas, behövs verktyg som bygger på såväl forskning, erfarenheter som visdom. Så vad kan medarbetare och chefer påverka, för att bli ännu bättre och starkare? Forskningen kring Mindfulness visar att när vi lär oss att stilla våra tankar, så ökar vårt fokus. Den tydlighet som skapas genom övningar, hjälper oss då att prioritera vad som är viktigt, vi löser problem bättre, vi finner på nya strategier och ser möjligheter som vi missat. Att Google praktiserat Mindfulness i sin organisation de senaste tio åren talar sitt tydliga språk. Mindfulness handlar om att använda ett förhållningssätt som skapar attityder som genererar medvetna beslut. Det enda som existerar är nuet. Vi kommer aldrig att gå tillbaka till det som har varit och framtiden är ännu inte här. Det handlar om att acceptera och ta emot det som nuet ger. Här kan vi göra kloka val och mindfulness är ett verktyg som hjälper oss, att stanna kvar i nuet. De nio attityderna bidrar med att vi kan se vad det är vi behöver släppa taget om eller omfamna. Hur förhåller du dig till tankar, känslor och vanemönster? Vilka autopiloter har du utvecklat? Mindfulness är en resa inåt, men som får konsekvenser även utåt, både på individ och gruppnivå. Mindfulness är känt som ett effektivt verktyg vid stresshantering. Är ni nyfikna på att lyssna på teorierna kring Mindfulness och testa några övningar, så kan en två timmars föreläsning vara en bra början.


09 /// UTBILDNING 

Mötesteknik


MÅLGRUPP - Alla grupper som vill bli bättre på att ha effektivare möten.

TIDSPERSPEKTIV - Från en halvdag till fyra halvdagar och däremellan övningar att arbeta med på hemmaplan.

INVESTERING - 22 700 kr exkl. moms och uppå

LÖFTE - Genom att bli bättre på att genomföra effektiva möten spar verksamheten tid och eftersom tid är pengar finns det det anledning att bli ett mötesproffs. 


Bra möten fyller en viktig funktion när det gäller att fatta beslut, kommunicera och planera. Medarbetare lägger i genomsnitt 30 % av sin arbetstid på möten. För chefer rör dig som om snarare 60 %. Samtidigt upplevs hälften av alla möten i en undersökning som ineffektiva som konferensorganisationen Svenska Möten genomfört. Detta motsvarar hela fyra veckor, som vi kastar bort på dåliga möten. Så lär vi oss att bli bättre på att planera, genomföra och följa upp möten, ökar det vår effektivitet och vi kan istället lägga mer tid på angelägna områden.


10 /// WORKSHOP

Enneagram

MÅLGRUPP - Alla grupper/ individer som vill ha verktyg för självinsikt och sina utvecklingsvägar.

TIDSPERSPEKTIV - En halvdag till fyra halvdagar.

INVESTERING - 22 700 kr exkl. moms och uppåt

VAD? - Vilka glasögon bär du när du betraktar världen? Vilken känsla är det som dominerar? Hur fungerar du i möten med människor? När är du som bäst? så...varför gör vi som vi gör?

Att som arbetslag eller avdelning lyssna på en föreläsning om Enneagrammet, är en bra start på någonting nytt, under förutsättning att man fortsätter processen hemma. Att starta med en gemensam upplevelse gör att vi skapar bättre förutsättningar att som grupp se och förstå samma saker. Vi får ett gemensamt ordförråd som vi kan fortsätta att diskutera även i vår vardag. Oavsett om man väljer att gå på en föreläsning/ kurs i grupp eller individuellt få handledning, får du via modellen ett verktyg i personlig utveckling.

LÖFTE - Det finns något befriande, lustfyllt och spännande att förstå sig själv och andra, så även under denna workshop kan jag lova att det blir skratt, självinsikt och att ni efteråt får ett gemensamt språk att kommunicera kring era likheter och olikheter. Det är först när vi får en självinsikt som vi verkligen kan visa empati för andra, men också ta ansvar för våra egna beteenden. Deltagarna kommer att få en större självinsikt som efteråt kommer att påverka deras kommunikation, men också beteenden.

MODELL - Enneagrammet är en psykologisk modell som beskriver nio olika grundpersonligheter och deras beteenden i form av drivkrafter, motivation, stressbeteende, konfliktbeteenden försvarsbeteenden och framförallt utvecklingsvägar. Samtliga personligheter har sina styrkor och sina utmaningar och när vi är i balans kan vi ta vara på de beteenden som är våra styrkor - vi är då helt enkelt vårt bästa jag. Modellen ger oss en omfattande plattform i förståelse av sig själv och andra, därmed hjälper det oss att acceptera våra olikheter och lättare gå andra till mötes. Enneagrammet är en psykologisk och validerad kartläggning och beskrivning av människors olika personlighetstyper, vilket innebär att modellen är kvalitetssäkrad för att fastställa personligheter. Enneagrammet används av företag, organisationer, psykologer, terapeuter och privatpersoner över hela världen.

BLI DITT BÄSTA JAG - Det handlar om att hitta tillbaks till sig själv, sina drivkrafter, vad jag motiveras av och hur jag i livet kan använda mig av mina styrkor. När vi fokuserar på styrkorna ger det oss energi, vilket gör att vi presterar bättre, vårt välbefinnande ökar, samtidigt som det stärker våra relationer.

STYRKOR OCH SVAGHETER - Det finns en logik bakom alla handlingar, även om vi ibland vid första anblicken har svårt att förstå denna. Obalanser handlar ofta om att vi har fastnat i ett beteendemönster som missgynnar oss själva. Vi har helt enkelt överdrivit en styrka, som nu har blivit vår svaghet. Det kan handla om att en person tar alltför stora risker i livet, en annan letar efter människor som behöver deras hjälp och den tredje flyr obehagliga situationer genom verklighetsflykt och den fjärde översköljs av känslor och blir kritisk i relationer osv. Volymknappen har helt enkelt slagit i botten och det gäller nu att åter finna reglaget. Vilken styrka och strategi vi utvecklar i obalanser är kopplade till vår personlighet.

Genom en ökad kunskap om oss själva och hur vi agerar, kan vi bli mer framgångsrika, att också möta människors olika beteenden och därmed snabbare skapa tillit och respekt till vår kund eller kollega. När vi förstår vad som ligger bakom tankar, känslor och handlingar är det betydligt lättare att skapa förändringar hos sig själv. I och med den kunskapen skapas förutsättningar, att förändringar också kan ske i mötet med andra människor.

En workshop ger deltagarna verktyg att praktiskt möta människors olikheter, samt förstå våra olika stressbeteenden och vad det är som verkligen motiverar oss. Genom ökad självkännedom kan en personlig utveckling äga rum.

I ARBETET - I arbetssituationer går det smidigare att hantera skillnader om du förstår varför en kollega agerar som han eller hon gör. Nyckeln till ett bra och stimulerande lagarbete är att varje deltagares styrkor används på bästa sätt, samt att kommunikationen inom gruppen är öppen och effektiv. För att som grupp kunna bli framgångsrika på det vi gör, behöver vi ha gemensamma mål som alla kan förstå och ställa upp på. Alltmer arbete baseras på just projekt- och teamkoncept, och gruppens förmåga att ta vara på dess kompetens kommer att påverka gruppens resultat. Genom att lära sig effektiva kommunikationsstrategier och skapa gemensamma samspelsregler kan dyrbar energi/ tid sparas och arbetsklimatet genomsyras istället av motivation och kreativitet.